Home Podcasts Mwīhīrīto: Nyūmba iramomorwo nīkī?

Mwīhīrīto: Nyūmba iramomorwo nīkī?

#Mwīhīrīto 8pm to midnight Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte #Ndetoììhaha andū maraingatwo mīgūnda magūrīte na kūngī nyūmba kūmomorwo atīa? Nī maūndū marīkū wagīrīirwo nī kūrora ūkīgūra mūgūnda?

Channel 1
Website | + posts
kiico