Category : Coro FM

Coro FM

Ūnduire irua 2021 27TH NOV 2021 Mūtumia oohete nda, mūhīrīga wa mūthuriwe no mathiī kūmūgūra?? No aracīrio?? Magongona (gūthinjwo) no mekwo?????

Coro FM
#Ūndūire_witū tonight 8pm-night tūrīkie Ūūgī wa Kenda mūiyūrū wa karekia ka ūūgī wa kīganda na ūgī ūyū na iheo cia muoyo mūtheru. Ūthurīri, ūūgī, ūtaari,...