Mayienga FM

INGO FM: Okhubula okhukhola mazoezi yakhairira abandu abanji okhutirwa nende amalwale kanyala okwiikalirwa nikaakhaba oleeruma mushikuri.

Okhubula okhukhola mazoezi yakhairira abandu abanji okhutirwa nende amalwale kanyala okwiikalirwa nikaakhaba oleeruma mushikuri.

EMMANUEL MAKOKHA.

Related posts

MAYIENGA FM: Kuom thuolo Mar higni manok ma ase bedo go e paw thum,ase timo kar nyalona ~ Ochieng’ Wuod Ugenya.

Mayienga FM

Mayienga FM

MAYIENGA FM: Piny maonge kod chenro makare mag dongruok oknyal donore ~ Dr Francis Odawa.

Mayienga FM

Leave a Comment