Coro FM

Lent Sunday, Mass | Coro FM

Coro FM Logo
Station: Coro FM
Show: Sunday Mass
Topic: Lent Sunday
Presenter: Fr. Peter Ken Njonge
Guest: St. Andrews Rironi Choir

Related posts

Coro FM: Thandī cia Coro FM – 28th June, 2020

English Service Podcaster

Ūnduire irua – Part 24 – 25TH SEPT 2021: Ūūgī wa Kenda mūiyūrū wa karekia ka ūūgī wa kīganda NA iheo cia muoyo mūtheru

English Service Podcaster

Coro FM: irua 2021 part 3 – Nī irua rīa ūūmū kana nī irua rī ndemengo??

English Service Podcaster

Leave a Comment