Related posts

Mayienga FM Weche Manyien Mokinyi – 22nd May 2020

English Service Podcaster

Jodongo kata jogo mahikgi oniang’ gin jogo mimiyo luor e kind oganda kendo puonjo jomatindo kido, chike to kod ngima mobidhore.

Mayienga FM

MMAYIENGA FM: Thoo mar Jakoyo en lal maduong’ ne oganda Jokenya Hon Dr Ida Odinga.

Mayienga FM

Leave a Comment