Mayienga FM

MAYIENGA FM: Bedo mar nyithindo e dala opuonjo jonyuol ni gin ema gin gi pek ~ Roseline Orwa, Director Rona Foundation.

Bedo mar nyithindo e dala opuonjo jonyuol ni gin ema gin gi pek kendo onego jonyuol opuonjre loso kod nyithindo to ok loso ne nyithindo.

Gima na learn Nyithindo manyiri nyalo bedo modhier e okenge mopogore ma ok nok mar omuom kende.

Nitie koso tieko sikul, koso bedo gi luor ne jomadongo,bedo modhier e yor mentorship.

Mond liete mangaw thothgi bedo kod nyithindo manyiri mabende ngawo.Linet Oludhe.

Related posts

MAYIENGA FM: Jopiny nyaka bed kod ikruok mar yiero jotelo manyalo loko ngimagi.

Mayienga FM

Mayienga FM: Weche Manyien Mokinyi – 30th July, 2020

English Service Podcaster

MAYIENGA FM: Eliud Owalo loso ewi lokruoge madhiyo nyime eyor Siasa mapachoka motelone yiero maduong’ mahiga 2022.

Mayienga FM

Leave a Comment