Mayienga FM

MAYIENGA FM: Dongruok mar weche mag tuke e kor gwenge nyalo loko ngima mag ojende ~ Charles Abei.

Pinje mathoth ma oseketo mise mag dongruok e weche mag tuke oseyudo olemo makare ahinya to ne ojende.

Ojende bende nyaka nyis gombo margi mar donjo e chenro mag weche mag tuke e kor gwenge.

Jotelo ma oyier bende nyaka ne ni gibedo kod chenro mag bero weche mag tuke e kor gwenge.

Piny owacho mamalo kod mago mag kor gwenge bende koro owinjo opuodh budget manyalo konyo e dongruok mag weche mag tuke e kor gwenge.

Captain Chris.

Related posts

MAYIENGA FM: WECHE MANYIEN MA SAA ABIRIO 23RD SEPT 2020.

Mayienga FM

MAYIENGA FM: Lwenje ma ihimogo jomamine nyalo duoko chien dongruok mar oganda

Mayienga FM

MAYIENGA FM: WACH MORIYO: Kennedy Ochuka Kaware e Wii hola ma sirikal chiwo ne weg ohelni matindo-SMEs

English Service Podcaster

Leave a Comment