Mayienga FM

MAYIENGA FM “Lweny mawakedo en mano mar dhi neno wang Yesu.

Pastor Orienje

#NGEESOMALER: Evengelist Michael Orienje lero ni Kik iyaw lwany kod owadu, nyaminu, danu, nyieki kata ngato angata.

Lwenyno chom godo jachien mondo chieng idhi icham ngima.

Odhi nyime kowacho ni Lweny mane Paulo goyo mar dhiye polo emaonego wago to ok mar anyuola.

Linet Oludhe.

Related posts

MAYIENGA FM: chike/mise maneolosie chike ma higa 2010,” Wakili Ken Amondi.

Mayienga FM

Mayienga FM: Weche Manyien Mokinyi – 4th August, 2020

English Service Podcaster

Mayienga FM: Weche Manyien Mokinyi – 26th May 2020

English Service Podcaster

Leave a Comment