Mayienga FM

MAYIENGA FM: Ojende mag piny Kenya nitiere kod nyalo mar kelo lokruok e telo ma pachokaa ~ Raphael Obonyo.

Jatelo mar riwruok mar ojende e bwo mabul mar Youth Congress lero kaka ojende nyalo wuok oko mar loko ngimagi.

Atamalo 70 mag ojende e piny Kenya onge kod tije.

Ojende bende koro nyaka mak motegno weche mag tiegruok.

Ojende bende sani koro nyaka lok pachgi ewi kaka itiyo kodgi kod josiasa e kelo tulo.

Raphael Obonyo ne owacho magi e twak mare kod nyakalondo mar mayienga e chenro mar DUOL kod Captain Chris.

Related posts

MAYIENGA FM: Johera mag ODM thoth to jokanyo mag ODM nok miwuoro ~ Emily Agnes Awita.

Mayienga FM

INGO FM: Okhubula okhukhola mazoezi yakhairira abandu abanji okhutirwa nende amalwale kanyala okwiikalirwa nikaakhaba oleeruma mushikuri.

Mayienga FM

MAYIENGA FM: Tom Ojanga ma en Regional Coordinator mar KANU a Nyanza pimo kaka ODM kidek duogo ei KANU kendo loso sirkal tok higa 2022.

Mayienga FM

Leave a Comment