Mayienga FM

Mayienga FM: Twak kod okil kamaloka Philip Omollo ewi lokruoge e tend buche siasa mapachoka

Wakili oloso ewi demokrasia ma piny Kenya oseyudo nyaka ne giwuogi e lwet jowagunda kendo ooro ote mar kwe e nyasini mar madaraka.

Omollo olero okenge manyalo miyo lokruoge tim e buche siasa mapachoka.

Related posts

Mayienga FM: Gari Mokinyui – Ja Od Bura Ma Ugunja Hon. Opiyo Wandayi Loso Ewi Kembe Mag Niang’

English Service Podcaster

MAYIENGA FM: BBI nyaka timne public participation moromo mondo jopiny ong’e gima nitie e lipodno ~ Booker Ngesa.

Mayienga FM

MAYIENGA FM INTERVIEW WITH ALPHONSCE KASIMBI 26TH SEP,2020.

Mayienga FM

Leave a Comment