Tag : Constitution

Mayienga FM

Featured MAYIENGA FM: Twak gi okil Philip Omolo ewi Dongruoge mosebedo nyaka ne jokenya sidh ayanga chike mag piny (katiba) e higa mar 2010.

Mayienga FM
#GARIMOKINYIonMONDAY: Ekindeni ma oganda jokenya dhialo higni 10 nyaka ne sidh ayanga chike matayo piny Kenya, lokruoge mathoth mag dongruok oseneno katakamano jomoko bende pod...