Tag : Gikuyu Culture

Coro FM

Featured Coro FM: Unduire – Maūndū marīa mathiūrūrūkagīria ūngai wa Mūgīkūyū nī marīkū

English Service Podcaster
Hatirī Gīkūyū hatarī Ngai; ūūNgai ūtūragio nī igai; igai rītūragio nī kīrīkanīro; Kīrīkanīro gìtūragio nī wathīki; wathīki ūtūragio nī wendo; wendo ūturagio nī gwatanīro; ngwatanīro...