Home Tags Gikuyu culture

Tag: gikuyu culture

Ūndūire Witū: Turikie Cia Indo Cia Mugambo na Iracia

0
#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Tūrathiī na mbere na Mūtaratara wa iracia.

Ūndūire Witū: Morutani mogomu na ūgo wa gwīthokia

0
Morutani mooru ma ūndūire mogomu ma kūharagania mīciī mara hutania na ūgo. Tūtonywo nī mūtonyi Kanyonga wa Mūkono me hamwe na mūtabania Martin ndungu...

Ūndūire Witū: Indo cia mūgambo – Mīgambo īna magambo Wee...

0
#Ūndūire witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Mūtarata wa iracia Gīkūyū inī. Tūrathoma cia INDO CIA MŪGAMBO rūracio-inī ūgīterebwo nī mūtabania mūthuri ti Martin Ndungu wa...

Ūndūire Witū: Kihumo indo cia mūgambo

0
Ūndūire witū: KIHUMO INDO CIA MŪGAMBO ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande tūcokerio ciūrīa na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa #Chief_Michael_Kanyonga_wa_Mūkono. PART 1 PART...

Ūndūire Witū: Indo cia mūgambo

0
#Ūndūire_witū CORO FM 8pm to midnight Wanaigua INDO CIA MŪGAMBO rūracio-inī Kwanyu nī irīkū? ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande tūcokerio ciūrīa...

Ūndūire Witū Maaha: IHIGA na THĪO, MŪKUHA na RŪGA, NDĪRĪ na...

0
#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Tūrathiī na mbere na Mūtaratara wa iracia. Twī maaha-inī: NDÌÌRÌ na MŪŪTHĪ; na MŪNYAGO na MŪRO. ūgīterebwo nī mūtabania Martin...

Ūndūire Witū: Maaha – NDÌÌRÌ na MŪŪTHĪ; na MŪNYAGO na...

0
#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Tūrathiī na mbere na Mūtaratara wa iracia. Twī maaha-inī: NDÌÌRÌ na MŪŪTHĪ; na MŪNYAGO na MŪRO. ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande tūcokerio ciūrīa na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa #Chief_Michael_Kanyonga_wa_Mūkono.

Ūndūire Witū: Mūtaratara wa iracia MAAAHA: TURIKIE CIA Kabīnī, Kondo, Kīondo,...

0
#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Tūrathiī na mbere na Mūtaratara wa iracia. Twī maaha-inī: Turikie cia Kabīnī, Kondo, Kīondo, nyamīkwa ona mbaawa na nongorio ciacio...

Ūndūire Witū: Ciūrīa na macokio

0
#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande tūcokerio ciūrīa na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa #Chief_Michael_Kanyonga_wa_Mūkono.

Ūndūire Witū: Ciūrīa na macokio

0
#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO  ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande tūcokerio ciūrīa na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa #Chief_Michael_Kanyonga_wa_Mūkono