Tags Unduire

Tag: unduire

Ūndūire Witū: Mūtaratara wa iracia maaaha – Part 2

0
#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Tūrathiī na mbere na Mūtaratara wa iracia. Twī maaha-inī. Wīna kīūria kīa ūndūire? Ūrīa tūcokerio na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi...

Ūndūire Witū: maaaha; mbaki, ngūūri na rwenji; mūhuro wa igwa –...

0
Tabarīra ya mwanya īrīa ììmūrīkaga rūthiomi, mītugo, mīikarīre, mitaratara, mīgambo, magai, macuumo, magongona, mawīko ona mīgiro harī Agīkūyū. Tabarīra īno ūrehagīrwo oo Saturday 8pm...