kiico
Home Tags Unduire

Tag: unduire

Ūndūire Witū: Mīthemba ya Ithiitū

0
#ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO ūmūthi nī tūranie #GĪTHITŪ nīkīī ona mithemba ya ithitū na tūcokie ciūrīa cianyu 8pm to midnight karibū Mūūno. Part 1 Part 2

Ūndūire witū: Ūgongoni wa atumia-Karegeire

0
Ūnduire witū - ngūrū. Tūtonywo ndūgīra nī Mūtonyi Chief Kanyonga wa Mūkono agīterebwo nī Mwana Mwende. PART 1 PART 2

Ūndūire witū: Ūgongoni wa atumia-Karegeire

0
Ūnduire witū Atumia nīmagongonaga? Thuuti, njeme, mūhaha mūhahī na ngūrū. Tūtonywo ndūgīra nī Mūtonyi Chief Kanyonga wa Mūkono agīterebwo nī Mwana Mwende. PART 1 PART 2

Ūndūire witū: Kwenjera ūūma wa GĪTHIITŪ

0
#ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO ūmūthi nī tūranie #GĪTHITŪ nīkīī na tūcokie ciūrīa cianyu 8pm to midnight karibū Mūūno. PART 1 PART 2

Ūndūire witū: Ciūria, macokokio na GĪTHITŪ nīkìì

0
Karibū mūno tūthome cia ūndūire witū wa Aaagīkūyū Tabarīra-inī ya #Ūndūire_Witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO. Ūmūthī nī ciūrīa na macokio tūgīthomithio nī mūtonyi witū Cibū...

Ūndūire witū: Atumia nīmagongonaga?

0
Ūgongoni wa atumia. Karegeire na ūndūire wao tūgīterebwo nī Mwana Mwende nake Chibū Michael Kanyonga wa Mūkono agītūtonya ndūgīra. PART 1 PART 2

Ūndūire Witū: Ciūria na macokio

0
Tabarīra ya ŪndūireWitū ūmuthī nī ciūrīa cianyu mūcokerio nī Mūtonyi Chief Kanyonga wa Mūkono. NĪKWARĪ ŪMBŪRĪ GĪKŪYŪ-INĪ Rehe kīūrīa gīaku. Part 1 Part 2

Ūndūire witū: Atumia nīmagongonaga?

0
Ūgongoni wa atumia. Ūmūthi nī cia Ūgongoni wa Karegeire tūgītoonywo ndūgīra nī Mūtonyi Chief Kanyonga wa Mūkono mena Karegeire ga Coro FM Mwana mwende....

Ūndūire Witū: Ūmūthī nīciūria n macokio ūtiganu wa Ūūgī na Ūgīgu?

0
#Ūndūire_witū Ūmūthī nīciūria n macokio na Summary ya mūtaratara wa iracia. Twambie na ūtiganu wa Ūūgī na Ūgīgu? Tūnyite ūgeni mūtonyi witū Mūthuri ti...

Ūndūire Witū: Turikie Cia Indo Cia Mugambo na Iracia

0
#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Tūrathiī na mbere na Mūtaratara wa iracia.

EDITOR PICKS