Home Podcasts Ūndūire Witū: Ciūria na macokio

Ūndūire Witū: Ciūria na macokio

Tabarīra ya ŪndūireWitū ūmuthī nī ciūrīa cianyu mūcokerio nī Mūtonyi Chief Kanyonga wa Mūkono. NĪKWARĪ ŪMBŪRĪ GĪKŪYŪ-INĪ Rehe kīūrīa gīaku.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico