Home Podcasts Ūndūire Witū: Indo cia mūgambo

Ūndūire Witū: Indo cia mūgambo

#Ūndūire_witū CORO FM 8pm to midnight Wanaigua INDO CIA MŪGAMBO rūracio-inī Kwanyu nī irīkū? ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande tūcokerio ciūrīa na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa #Chief_Michael_Kanyonga_wa_Mūkono.

PART 1

Channel 1

PART 2

Website | + posts
kiico