Home Podcasts Ūndūire Witū: maaaha; mbaki, ngūūri na rwenji; mūhuro wa igwa – Part...

Ūndūire Witū: maaaha; mbaki, ngūūri na rwenji; mūhuro wa igwa – Part 1

0

Tabarīra ya mwanya īrīa ììmūrīkaga rūthiomi, mītugo, mīikarīre, mitaratara, mīgambo, magai, macuumo, magongona, mawīko ona mīgiro harī Agīkūyū. Tabarīra īno ūrehagīrwo oo Saturday 8pm to midnight nī Martin Ndūng’ū wa Kamande Mūmbūi wa mbarī ya Gīceerū na Mūtonyi/Mūgongoni Cibu Michael Kanyonga wa Mūkono Mūmbūi wa mbarī ya Gakobu.

Website | + posts