Home Podcasts Ūndūire Witū: Maaha – NDÌÌRÌ na MŪŪTHĪ; na MŪNYAGO na MŪRO

Ūndūire Witū: Maaha – NDÌÌRÌ na MŪŪTHĪ; na MŪNYAGO na MŪRO

#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Tūrathiī na mbere na Mūtaratara wa iracia. Twī maaha-inī: NDÌÌRÌ na MŪŪTHĪ; na MŪNYAGO na MŪRO. ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande tūcokerio ciūrīa na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa #Chief_Michael_Kanyonga_wa_Mūkono.

PART 1

Channel 1

PART 2

Website | + posts
kiico