Home Podcasts Ūndūire Witū: Mūtaratara wa iracia MAAAHA nongorio cia Kīondo, nyamīkwa

Ūndūire Witū: Mūtaratara wa iracia MAAAHA nongorio cia Kīondo, nyamīkwa

0

#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Tūrathiī na mbere na Mūtaratara wa iracia. Twī maaha-inī. Tūrathoma cia Kabīnī, Kondo, Kīondo, nyamīkwa ona mbaawa ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande Wīna kīūria kīa ūndūire? Ūrīa tūcokerio na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa #Chief_Michael_Kanyonga_wa_Mūkono.

PART 1

PART 2

kra