Home Podcasts Ūndūire Witū: Ūmūthī nīciūria n macokio ūtiganu wa Ūūgī na Ūgīgu?

Ūndūire Witū: Ūmūthī nīciūria n macokio ūtiganu wa Ūūgī na Ūgīgu?

#Ūndūire_witū Ūmūthī nīciūria n macokio na Summary ya mūtaratara wa iracia. Twambie na ūtiganu wa Ūūgī na Ūgīgu? Tūnyite ūgeni mūtonyi witū Mūthuri ti Chibu Michael #Kanyonga_wa_Mūkono na mūtabania Martin Ndung’u Kamande.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico