Home Podcasts Ūndūire Witū: Indo cia mūgambo – Mīgambo īna magambo Wee nī...

Ūndūire Witū: Indo cia mūgambo – Mīgambo īna magambo Wee nī ūmīūī

#Ūndūire witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Mūtarata wa iracia Gīkūyū inī. Tūrathoma cia INDO CIA MŪGAMBO rūracio-inī ūgīterebwo nī mūtabania mūthuri ti Martin Ndungu wa Kamande Na tūgītwo ndūgīra nī mūtonyi witū Mūthuri ti #Chibu_Kanyonga_Wa_Mūkono.

PART 1

Channel 1

PART 2

Website | + posts
kiico