Home Podcasts Ūndūire Witū: Mūtaratara wa iracia MAAAHA: TURIKIE CIA Kabīnī, Kondo, Kīondo, nyamīkwa...

Ūndūire Witū: Mūtaratara wa iracia MAAAHA: TURIKIE CIA Kabīnī, Kondo, Kīondo, nyamīkwa ona mbaawa

#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Tūrathiī na mbere na Mūtaratara wa iracia. Twī maaha-inī: Turikie cia Kabīnī, Kondo, Kīondo, nyamīkwa ona mbaawa na nongorio ciacio ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande Wīna kīūria kīa ūndūire? Ūrīa tūcokerio na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa #Chief_Michael_Kanyonga_wa_Mūkono.

Part 1

kiico

Part 2

Previous articleMwīhīrīto: cia ūteti na ūiguano būrūri-ini
Next articleScars, horrors that were August 6th 1945 in Hiroshima City