Home Uncategorized Ūnduire Witū: Ūrathi ūgo, ūragūri, mwano, mbūgū ona ago aa gwīthokia

Ūnduire Witū: Ūrathi ūgo, ūragūri, mwano, mbūgū ona ago aa gwīthokia

Ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande Wīna kīūria kīa ūndūire? Ūrīa tūcokerio na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa Chief Michael Kanyonga wa Mūkono.

Part 1

kiico

Part 2

Previous articleState vows to intensify efforts to ensure peace prevails in Laikipia
Next articleCommittee reach consensus on controversial clauses in finance bill 2023