Home Uncategorized Ūnduire Witū: Ūrathi ūgo, ūragūri, mwano, mbūgū ona ago aa gwīthokia

Ūnduire Witū: Ūrathi ūgo, ūragūri, mwano, mbūgū ona ago aa gwīthokia

Ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande Wīna kīūria kīa ūndūire? Ūrīa tūcokerio na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa Chief Michael Kanyonga wa Mūkono.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico