Home Podcasts Ūndūire Witū: Turikie Cia Indo Cia Mugambo na Iracia

Ūndūire Witū: Turikie Cia Indo Cia Mugambo na Iracia

#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Tūrathiī na mbere na Mūtaratara wa iracia. TURIKIE CIA INDO CIA MUGAMBO. ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande tūcokerio ciūrīa na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa #Chief_Michael_Kanyonga_wa_Mūkono.

PART 1

Channel 1

PART 2

Website | + posts
kiico